Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Sumulat ako upang himukin ang mga nagpahayag ng interes sa pagtakbo para sa isang posisyon ng pamumuno. Dalangin ko na, tulad ni Haring Solomon, ang hangarin ninyo ay taimtim na maglingkod at mangalaga sa mga tao.1 Bilang isang pinuno, sigurado akong marami kang mahuhusay na ideya at intensyon para sa iyong mga nasasakupan. At pinahahalagahan ko ang iyong pananaw. Gayunpaman, patuloy akong naniniwala sa sinasabi ng Banal na Kasulatan: “Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng PANGINOON ang masusunod.”2 Dalangin ko na ingatan ng Diyos ang bawat pangako mo sa mga tao, kung tutuusin, nakasalalay sa kalooban ng Diyos kung matutupad o hindi ang iyong mga layunin at inisyatiba.3

Pagdating ng araw ay malalagay ka sa posisyon ng pamumuno, at hindi lamang dahil sa mga taong sumuporta sa iyo, bagkus inilagay ka ng Diyos diyan dahilan sa isang layunin.4 Darating ang sandali na bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na pamunuan ang lahat ng tao anuman ang kanilang mga pananaw o opinyon. Umaasa ako na pangungunahan mo sila nang walang pagkiling o pabor. Bagama’t naiintindihan ko na ang kasanayan at kakayahan ay may pakinabang, naniniwala din ako na dapat kang umasa sa Diyos upang gabayan ka sa maka-Diyos na karunungan.5 Ito ay para hindi ka matuwa sa paglaon tungkol sa kung paano naging maayos ang mga bagay dahil sa ginawa ng iyong mga kamay.6 Pinagpakumbaba ng Panginoon si Nebucadnezar nang magsimula siyang magyabang tungkol sa inaakala niyang nagawa niya.7 Tandaan na may kapangyarihan ang Diyos na tanggalin ang mga pinuno sa kanilang mga posisyon.8

Higit pa rito, sinasabi ng Bibliya,

“Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan,
ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan.” 9

Sa tekstong ito, ang terminong matuwid ay tumutukoy hindi lamang sa ibinilang na katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahweh, kundi pati na rin sa praktikal na katuwiran batay sa mga pinapahalagahan ng Bibliya.10 Ipinahihiwatig nito na dapat mong itaguyod hindi lamang ang integridad at katapatan, kundi pati na rin ang mga tamang moralidad ng Bibliya tulad ng orihinal na disenyo para sa kasal,11 ang pagpapatibay ng pagsasama ng mag-asawa,12 ang pangangalaga sa buhay ng sanggol,13 ang proteksyon ng mga inosente,14 at ang suporta para sa nangangailangan.15 Ang lahat ng iba pa ay nakasalalay sa pagiging matuwid ng mga pinuno at mamamayan ng isang bansa, lalo na pagdating sa pangmatagalang katatagan ng ekonomiya ng isang bansa. Magiging halimbawa ka ng pamumuno para sa ating bansa dahil lahat tayo, kasama ang ating mga kabataan, ay titingnan kung paano kang mamuno nang may takot sa Diyos sa iyong puso.16

Nalaman ko na kapag inalis natin ang Diyos ng Bibliya sa gawaing ito ay magiging imposible ang lahat. Si Haring Solomon, ang tanging tao na pinagkalooban ng karunungan ng Diyos upang mamahala, ay minsang nagsabi, “Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla.” 17 Mapapansin mo na sa mga talaan ng kasaysayan ng Bibliya, mayroon lamang hindi bababa sa walong hari na namuno nang matuwid.18 Pinalibutan ng mga haring ito ang kanilang mga sarili ng mga may kaalaman at makadiyos na tagapagpayo upang makapamuno sila nang maayos. Sana ay maging totoo rin ito para sa iyo. Tandaan na ang pagtupad sa Kawikaan 29:2 ay imposible maliban na lamang kung kinikilala mo ang Diyos ng Banal na Kasulatan at lumakad sa Kanyang mga daan.

Kapag ang matuwid ay nasa awtoridad at naging dakila, ang mga tao ay nagagalak; Ngunit kapag ang masamang tao ang namamahala, ang mga tao ay dumadaing at nagbubuntong-hininga.19

Bilang isang pinuno, umaasa ako at nananalangin na magtiwala ka kay Kristo, sa paniniwalang sa pamamagitan lamang Niya magagawa mong gampanan ang iyong responsibilidad na mamuno nang matuwid. Tiyak na marami ang matutuwa kung mangyayari ito. Ngunit kung hindi ka mailalagay ng Panginoon sa posisyon ng pamumuno, magtiwala ka na gagamit Siya ng iba sa halip na ikaw para isakatuparan ang Kanyang mga plano at layunin. Kung tutuusin, ang Diyos pa rin ang soberenya sa lahat ng bagay.

Ang aking paggalang at panalangin ay para sa iyo habang hinahangad mo ang pamumuno sa ating bansa.20

Masunod ang Kaniyang kalooban!

Talababa:

1 2 Cronica 1:10-11

2 Kawikaan 19:21

3 Santiago 4:13

4 Roma 13:1

5 Kawikaan 3:5-6

6 Jeremias 9:23

7 Daniel 4:30

8 Daniel 2:21

9 Kawikaan 14:34, Magandang Balita Biblia

10 Ang terminong “matuwid” ay ginamit sa kontekstong ito upang tumukoy sa isang Hudyo na ibinilang na matuwid at at gumagawa ng matuwid. Isaalang-alang ang pananampalataya ni Abraham kay Yahweh, na itinuring siyang matuwid dahilan sa kaniyang pananampalataya kay Yahweh (tingnan ang Genesis 15:6). Tanggap natin na walang Israelitang magtatalaga ng isang paganong pinuno sa trono. Nakalulungkot, maraming Israelitang hari ang mas pinipiling maghari nang masama kaysa pamahalaan nang makatarungan ang bayan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit palagi silang pinapaalalahanan na itaguyod ang katuwiran, dahil sila ay matuwid na sa mata ni Yahweh bilang resulta ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa Bagong Tipan, ang katuwiran ay inilarawan bilang isang bagay na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa Kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo. At bilang isang matuwid na tagasunod ni Kristo, tayo ay may pananagutan na ipakita ang katuwirang ito sa mundo.

11 Genesis 2:24; 5:2

12 Mateo 19:6

13 Mga Awit 127:3-5; 139:1-16

14 Isaias 1:17; Exodus 23:7; Kawikaan 31:8-9

15 Kawikaan 14:31; Isaiah 58:10

16 2 Samuel 23:3

17 Kawikaan 29:2

18 Asa (1 Hari 15:8), Jehoshafat (1 Hari 15:24), Joash (2 Hari 13:1), Amazia (2 Hari 12:21), Uzia (2 Cronica 26:1), Hezekia (2 Hari 16:20), at Josia (2 Hari 21:24).

19 Kawikaan 29:2 (Amplified Bible sa saling Tagalog)

20 1 Timoteo 2:1-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 − 27 =